Treball 1r trimestre


Dibuix de ideació, capa de procediment amb tangents, capa de cotes i capa de resultat.


Exportar el document de Autocad a PDF i fer l'anunci amb el Photoshop.


Index del treball:

Parts del Treball:

  1. Portada del treball nom de la empresa, nom del alumnes i curs.
  2. Index del treball
  3. Documentació sobre el logotip o marca triats ( evolució de la marca, característiques principals de l'empresa)
  4. Proposta de canvi o redisseny del logotip. explicació dels canvis introduits en el nou disseny ( pots fer una explicació escrita o amb un esquema )
  5. Dibuixos de ideació del logotip a ma alçada. ( fets a llapis o amb algun programa de dibuix ).
  6. Dibuixos del procediment per crear la forma. ( Autocad )
  7. Dibuix del logotip en amb capes: cotes i resultat.  ( Autocad ) 
  8. Dibuix del logotip ( mostrar només el resultat amb un gruix de 0.4 ). ( Autocad ) 
  9. Fotomuntatge: anunci fet amb el photoshop que incorpora el logotip.


El treball s'ha d'inviar al moodle a la bústia de l'assignatura: un únic document per alumne. Power Point  en format PDF

Dissenyar un logotips amb una forma orgànica:

Presentació del treball:

Format PowerPoint comprimit en un PDF.

Exemple de logotips amb tangents: